Veröffentlichungen

1. ,,Dyżur medyczny a praca w godzinach nadliczbowych", PiZS, 4/2015
2. ,,Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – sprawozdanie z konferencji", M. Bąba, Aleksandra Żmuda-Budzka, PiZS, 3/2015
3. ,,Harmonizacja czasu pracy w Unii Europejskiej"
Monitor Prawa Pracy, 12/2014
4. ,,Odwołanie komornika z powodu ukończenia 65 lat jako przejaw dyskryminacji bezpośredniej ze względu na wiek" PiZS 10/2011
5. ,,Odpowiedzialność członków zarządu za publicznoprawne zobowiązania spółki kapitałowej" Monitor Prawa Pracy nr 1/2011
6. ,,Swoistości odpowiedzialności z art. 299 k.s.h" Państwo i Prawo, nr 9/2009
7. ,,Zapis na sąd polubowny w sporach z zakresu prawa pracy" ADR Arbitraż i Mediacja, nr 4/2009
8. "Kasa chorych jako korporacja prawa publicznego w niemieckim prawie ubezpieczenia chorobowego" Przegląd Prawa i Administracji, Nr 65, Wrocław 2004
9. "Członkostwo w kasie chorych w niemieckim ubezpieczeniu chorobowym" Przegląd Prawa i Administracji, Tom LXV, Wrocław 2005
10. ,,Charakter członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym w Niemczech" /w:/ ,,Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego" pod red. H. Szurgacza, Prawa CCCVII, z. 1/2009
11. ,,Właściwość (natura) członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym (GKV) w Niemczech" – Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Musialskiego, Warszawa 2009
12. ,,Zakaz konkurencji" Gazeta Prawna, nr 63 (1448) z 31-03-2005
13. ,,Tłumaczenie formy prawnej nie jest konieczne" Gazeta Prawna, nr 186 (2308) z 23-09-2008
14. ,,Konieczne są zmiany w składach rad nadzorczych" Gazeta Prawna, nr 166 (2288) z 26-08-2008
15. ,,Delegowanie do pracy w Unii Europejskiej" Gazeta Prawna, nr 87 (1472) z 05-05-2005
16. ,,Kiedy przysługuje odprawa pieniężna" Gazeta Prawna , nr 145 (1763) z 27-07-2006
17. ,,Wymogi związane z rejestracją dziennika internetowego" Gazeta Prawna, nr 152 (2274) z 05-08-2008

Bücher:
1. Czas pracy i wynagrodzenia w samorządowych instytucjach kultury, Teoria – Praktyka - Orzecznictwo
Wrocław 2010.