Prawo spółek handlowych

W zakresie prawa spółek Kancelaria:
• obsługuje organy spółek: walne zgromadzenia, zgromadzenia wspólników, rady nadzorcze i zarządy
• przygotowuje projekty aktów wewnętrznych, regulaminów, porozumień
• sporządza projekty statutów, umów spółek, aktów założycielskich, porozumień wspólników, uchwał
• pomaga w dokonywaniu przekształceń, podziałów i połączeń spółek
• dokonuje rejestracji przedsiębiorców w KRS
• pomaga w zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw
• świadczy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego