Publikacje Kancelarii Adwokackiej Adwokata Dr Michała Bąby

 • M. Bąba, Technologiczne uwarunkowania kierownictwa — w drodze ku nowej mechanice władztwa pracodawcy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 01/2024, s. 22-32. 
 • M. Bąba, Logika algorytmów w świecie pracy ery technologicznej - nowe możliwości i nowe zagrożenia, PiZS nr 8/2022.
 • M. Bąba, Podporządkowanie technologiczne w zatrudnieniu, Państwo i Prawo, nr 2/2022
 • M. Bąba, Algorytmy - nowy wymiar nadzoru i kontroli nad świadczącym pracę, PiZS nr 3/2020
 • M. Bąba. Zasada proporcjonalności (adekwatności) a zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, nr 2, 2018,
 • M. Bąba. Zgoda pracownika jako podstawa legalizująca gromadzenie przez pracodawcę danych biometrycznych pracownika. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, nr 1, 2018,
 • M. Bąba i in. /w:/ Prawo o szkolnictwie wyższym: komentarz. P. Stec, P. Chmielnicki (red.). Wolters Kluwer, 2017, Woltes Kluwer, ISBN 978-83-8124-470-1,
 • M. Bąba. Zgoda pracownika na pobieranie i przetwarzanie danych biometrycznych a brak równowagi stron stosunku pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, nr 12, 2016,
 • M. Bąba. Próba wyznaczenia zakresu pojęcia danych biometrycznych, Prawo Mediów Elektronicznych, Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, nr 2, 2016,
 • M. Bąba. Zamiar bezpośredni czy świadomość możliwego pokrzywdzenia? (uwagi na tle art. 530 k.c.). Państwo i Prawo, Komitet Nauk Prawnych PAN, nr 10, 2016,
 • M. Bąba. Dyżur medyczny a praca w godzinach nadliczbowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 4/2015,
 • M. Bąba, A. Żmuda-Budzka. Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – sprawozdanie z konferencji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 3/2015,
 • M. Bąba. Harmonizacja czasu pracy w Unii Europejskiej, Monitor Prawa Pracy, 12/2014,
 • M. Bąba. Odwołanie komornika z powodu ukończenia 65 lat jako przejaw dyskryminacji bezpośredniej ze względu na wiek. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10/2011,
 • M. Bąba. Odpowiedzialność członków zarządu za publicznoprawne zobowiązania spółki kapitałowej. Monitor Prawa Pracy, nr 1/2011,
 • M. Bąba. Swoistości odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. Państwo i Prawo, Komitet Nauk Prawnych PAN nr 9/2009,
 • M. Bąba. Zapis na sąd polubowny w sporach z zakresu prawa pracy. ADR Arbitraż i Mediacja, nr 4/2009,
 • M. Bąba. Właściwość (natura) członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym (GKV) w Niemczech – Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Musialskiego, Warszawa 2009,
 • M. Bąba. Kasa chorych jako korporacja prawa publicznego w niemieckim prawie ubezpieczenia chorobowego. Przegląd Prawa i Administracji, Nr 65, Wrocław 2004,
 • M. Bąba. Charakter członkostwa w kasie chorych w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym (GKV) w Niemczech /w:/ Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego pod red. H. Szurgacza, Prawo CCCVII, z. 1/2009,
 • M. Bąba. Czas pracy i wynagrodzenia w samorządowych instytucjach kultury. Teoria-Praktyka-Orzecznictwo, Wrocław 2010.